Các hàm kiểm tra dữ liệu đầu vào thông dụng trong javascript!

1. Hàm kiểm tra nội dung người dùng rõ vào texarea có id="content" có nhỏ hơn 10 ký tự hay không.


if(document.getElementById("content").value.length <10)
		{
			swal("Cảnh báo", "Nội dung tin nhắn gửi đi quá ngắn! Xin vui lòng kiểm tra lại!", "error");
			return;
		}

2. Hàm kiểm tra người dùng có có check hay không?

 

        var numberOfChecked = $('input:checkbox:checked').length;

        if(numberOfChecked<1)

        {

            swal("Cảnh báo", "Chưa chọn người nhận!", "error");

            return;

        }

3. Bắt sự kiện người dùng nhấn phím ENTER trên bàn phím

$('#content').bind('keypress', function(e) {
	if ((e.keyCode || e.which) == 13) {
		return false;
	}
});

4. Sự kiện chọn tất cả khi click checkbox có id="select_all"

$('#select_all').click(function() {
	var c = this.checked;
	$(':checkbox').prop('checked',c);
});

5. Sự kiện đếm số ký tự khi đang rõ trong ô textearea

 

$('textarea').keyup(updateCount);
$('textarea').keydown(updateCount);
function updateCount() {
	var cs = $(this).val().length;
	$('#characters').text(cs);
}

Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn