tedu.edu.vn| Các hàm kiểm tra dữ liệu đầu vào thông dụng trong javascript!
49 views

Các hàm kiểm tra dữ liệu đầu vào thông dụng trong javascript!

1. Hàm kiểm tra nội dung người dùng rõ vào texarea có id="content" có nhỏ hơn 10 ký tự hay không.


if(document.getElementById("content").value.length <10)
		{
			swal("Cảnh báo", "Nội dung tin nhắn gửi đi quá ngắn! Xin vui lòng kiểm tra lại!", "error");
			return;
		}

2. Hàm kiểm tra người dùng có có check hay không?

 

        var numberOfChecked = $('input:checkbox:checked').length;

        if(numberOfChecked<1)

        {

            swal("Cảnh báo", "Chưa chọn người nhận!", "error");

            return;

        }

3. Bắt sự kiện người dùng nhấn phím ENTER trên bàn phím

$('#content').bind('keypress', function(e) {
	if ((e.keyCode || e.which) == 13) {
		return false;
	}
});

4. Sự kiện chọn tất cả khi click checkbox có id="select_all"

$('#select_all').click(function() {
	var c = this.checked;
	$(':checkbox').prop('checked',c);
});

5. Sự kiện đếm số ký tự khi đang rõ trong ô textearea

 

$('textarea').keyup(updateCount);
$('textarea').keydown(updateCount);
function updateCount() {
	var cs = $(this).val().length;
	$('#characters').text(cs);
}

Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn