Cấu hình để chạy function trong laravel

Cấu hình để chạy function trong laravel

1. Tạo file với tên là function.php với đường dẫn là: app/function/function.php

2. Trong file composer.json ở thư mục gốc chép đoạn code bên dưới trong autoload

"files": [
            "app/function/function.php"
        ]

3. Chạy lệnh composer update


Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn