tedu.edu.vn| Cấu hình để chạy function trong laravel
73 views

Cấu hình để chạy function trong laravel

Cấu hình để chạy function trong laravel

1. Tạo file với tên là function.php với đường dẫn là: app/function/function.php

2. Trong file composer.json ở thư mục gốc chép đoạn code bên dưới trong autoload

"files": [
            "app/function/function.php"
        ]

3. Chạy lệnh composer update


Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn