Nhật ký trade 14/03/2018- Chọn bóng nến phá bend.

Hôm nay là một ngày thuận lợi. Lệnh win nhiều. Có lãi sau những lần thua lỗ.

Buổi sáng: Tôi chưa bình tỉnh lắm. Cứ thấy bóng nến dài là kéo cản đánh... Thành ra đánh nhiều mà lose thì cũng nhiều...

Buổi tối: Đánh 5 lệnh. Win 4- lose 1. Bình tỉnh hơn. Có thể là do hôm nay thị trường đẹp... 

Hôm nay mình win có thể là mai mắn. Vì tự nhủ với lòng một ngày chỉ vào 1 lệnh. Không ngờ vô nhiều đến như thế. Phải tập kềm chế ản thân lại.

Kinh nghiệm rút ra:

- Từ bỏ thói quen nhồi lệnh. Tập đánh đều đều! Thắng thua gì mỗi lệnh cũng 10$. Những cây nến phá bend và có bóng nến thật cao hả đánh. Nếu kéo cản sớm quá có thể dẫn đến lose.

 


Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn