Cách fix lỗi bị thiếu file .env mà code vẫn chạy!

Vào thư mục như dưới hình. Nếu thấy có file nào khác trong hình thì xóa bỏ!


Share with your friend!
© 2017 TEDU LEARNING AND ENTERTAINMENT

NGUYEN MINH HOANG  

01 LE LOI ST, WARD 1, MY THO CITY, TIEN GIANG PROVINCE
Email: minhhoangtgg@gmail.com | Mobile N0:
+84 1255 022 800|

Website: http://tedu.edu.vn