Đang cập nhật

time2 years ago

Cách kiểm tra dữ liệu của 1 biến trong javascript

Cách kiểm tra dữ liệu của 1 biến trong javascript đó chính là sử dụng hàm typeof

Ví dụ 1:

Ví dụ 2: 

Mở console lên để xem!

Post a project

To

Post a job