Cách kiểm tra dữ liệu của 1 biến trong javascript

Cách kiểm tra dữ liệu của 1 biến trong javascript

Software, Application

Cách kiểm tra dữ liệu của 1 biến trong javascript đó chính là sử dụng hàm typeof

Ví dụ 1:

Ví dụ 2: 

Mở console lên để xem!