Cách tinh chỉnh trang hiển thị lổi dành cho laravel 6.9

Cách tinh chỉnh trang hiển thị lổi dành cho laravel 6.9

Software, Application

Các bạn tìm đến thư mục chứa các file có đường dẫn sau và điều chỉnh:

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Foundation\Exceptions\views

Tại đây có nhiều file để điều chỉnh. Để điều chỉnh các lỗi hiển thị mặc định các bạn có thể chỉnh hết tất cả nội dung trong các file trên.

Các lổi cơ bản thì chỉnh file có tên là: minimal.blade.php