Cấu hình để chạy function trong laravel

Cấu hình để chạy function trong laravel

Software, Application

Cấu hình để chạy function trong laravel

1. Tạo file với tên là function.php với đường dẫn là: app/function/function.php

2. Trong file composer.json ở thư mục gốc chép đoạn code bên dưới trong autoload

"files": [
            "app/function/function.php"
        ]

3. Chạy lệnh composer update