Đang cập nhật người đăng

Đang cập nhật

time2 năm trước

Chuyển một mảng PHP thành mảng Javascript sử dụng JSON

Trường hợp có 1 mảng bên ngôn ngữ PHP. Để javascript lấy được các giá trị trong mảng đó và sử dụng thì phải dùng JSON để chuyển.

Lưu ý: Trường hợp là bên PHP là string thì không cần.

Bắt tay vào làm thôi nào!

* Ví dụ có 1 mảng PHP. Hãy chuyển mảng $course về mảng trong javascript để sử dụng!

Bước 1: Mã hóa mảng $course thành một chuỗi JSON (Chỉ mới đóng vai trò là một chuỗi chứ chưa phải là một mảng đối tượng).

Kết quả bước 1:

[{"id":1,"name":"tedu.edu.vn"},{"id":1,"name":"google.com"},{"id":1,"name":"yahoo.com"}]

Bước 2: Tải json2.js tại đây

Bước 3: Chép file vừa tải về vào thư mục code và tiến hành nhúng vào trong thẻ

Bước 4: Chuyển từ 1 chuỗi JSON thành 1 mảng đối tượng!

 

 

 

Post a project

To

Post a job