Clearing some Caches in Laravel

Clearing some Caches in Laravel

Software, Application

Để fix lỗi này:

Chúng ta sẻ thực hiện các câu lệnh bên dưới; Sao đó up lại toàn bộ code lên hosting. (Lưu ý để lại thư mục public; File .env; File .httaccess)

Clearing some Caches in Laravel.

Clear Application Cache:

php artisan cache:clear

Clear Route Cache

php artisan route:clear

Clear Configuration Cache

php artisan config:clear 

Clear Compiled Views Cache

php artisan view:clear