Dùng Regular Expression tách lấy số trong 1 chuỗi.

Dùng Regular Expression tách lấy số trong 1 chuỗi.

Software, Application

Cho đoạn text sau:

Yêu cầu hãy tìm số 23 trong chuỗi đã cho.

Trả lời:

Chúng ta sẽ dùng biểu thức chính quy để giải bài toán trên.

Ghi chú:

1. Cấu trúc hàm:

2.  implode(" ", $matches): Tách mảng tìm được thành string để ghi xuống database!