Gặp lỗi Class 'Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter' not found khi chạy lệnh backup DB

Gặp lỗi Class 'Hypweb\Flysystem\GoogleDrive\GoogleDriveAdapter' not found khi chạy lệnh backup DB

Software, Application

Khi gặp lỗi trên bạn hãy sử dụng câu lệnh bên dưới để cài thêm thư viện:
composer require nao-pon/flysystem-google-drive

 

Link tham khảo: https://github.com/nao-pon/flysystem-google-drive