Giải pháp củ chuối khi thao tác với PHP& LARAVEL

Giải pháp củ chuối khi thao tác với PHP& LARAVEL

Software, Application

Xin chào các bạn! Mỗi một bạn sẽ có những giải pháp riêng cho mình, mình là gà mờ. Không phải dân chuyên nghiệp. Nên mình viết tut này không nhằm mục đích tối cao là chia sẽ mà mục đích của mình là note lại những cái mình tự tìm hiểu, nhằm ghi chú lại quá trình học tập của mình. Nếu bạn thấy có thể áp dụng được thì cứ áp dụng nhé. Nhưng mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu :))

1. Sắp xếp thứ tự hiển thị. Nếu ID là tự tăng. Thì mình chọn giải pháp là OrderBy theo ID. vì mỗi lần tạo ID sẽ tăng dần lên. Cái nào tạo sau hiển thị lên đầu. Thay vì OrderBy theo ngày tạo :)

 


public function getDanhSach()
	{
		$quyen= (Auth::user()->privilege_id);

		$quyen_da_chuyen_sang_mang= explode(',', $quyen);
		$profile= DB::table('profile')
		->whereIn('thuoc_hccb', $quyen_da_chuyen_sang_mang)
		->orderBy('id', 'desc')
		->get();
		return view('admin.profile.danhsach', ['profile'=>$profile]);
	}