Khai báo thuộc tính cho một đối tượng và in ra màn hình bằng lệnh console.log():

Khai báo thuộc tính cho một đối tượng và in ra màn hình bằng lệnh console.log():

Software, Application

Khai báo thuộc tính cho một đối tượng và in ra màn hình bằng lệnh console.log():

Ghi chú:

Mở console trên trình duyệt để xem kết quả: