Đang cập nhật người đăng

Đang cập nhật

time2 năm trước

Khai báo thuộc tính cho một đối tượng và in ra màn hình bằng lệnh console.log():

Khai báo thuộc tính cho một đối tượng và in ra màn hình bằng lệnh console.log():

Ghi chú:

Mở console trên trình duyệt để xem kết quả:

 

Post a project

To

Post a job