PHP cơ bản- Tổng quan về PHP

PHP cơ bản- Tổng quan về PHP

Software, Application

Tổng quan:

- PHP (Viết tắt của Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình được dùng để phát triển các ứng dụng web.

- Mổi dòng lệnh PHP kết thúc bằng dấu ;

- Trong trang html, các lệnh php nằm trong tag <?... ?> hoặc <?php ... ?>

- Các khối lệnh nằm trong {...}.

- Tên mở rộng của file là php...

- Chú thích trong php: //: Nội dung chú thích. Hoặc /* Nội dung chú thích */