Route multiple parameters laravel - Route trong laravel với nhiều tham số chèn vào

Lượt xem bài viết: 87

Nguồn: Sưu tầm Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng

Bài viết ngẫu nhiên

Route multiple parameters laravel

- Route của bạn có thể có nhiều tham số như hình dưới

- Để chèn tham số từ file blade ta dùng 1 mảng để gán

 

Viết gì đó

Có 0 bình luận