Route multiple parameters laravel - Route trong laravel với nhiều tham số chèn vào

Route multiple parameters laravel - Route trong laravel với nhiều tham số chèn vào

Software, Application

Route multiple parameters laravel

- Route của bạn có thể có nhiều tham số như hình dưới

- Để chèn tham số từ file blade ta dùng 1 mảng để gán