Đang cập nhật

time9 months ago

Tạo ảnh đẹp với fancybox - Hiệu ứng cực kỳ bắt mắt và sáng tạo

Link: https://fancyapps.com/fancybox/3/docs/#images

Link demo: https://gowhere.vn/chi-tiet-hinh-anh/dia-diem-vui-choi-ly-tuong-tai-bien-vung-tau-team-building-tai-vung-tau-

<!-- 1. Add latest jQuery and fancybox files -->

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.4.1/dist/jquery.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/fancyapps/fancybox@3.5.7/dist/jquery.fancybox.min.css" />
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/fancyapps/fancybox@3.5.7/dist/jquery.fancybox.min.js"></script><!-- 2. Create links -->

<a data-fancybox="gallery" href="big_1.jpg"><img src="small_1.jpg"></a>
<a data-fancybox="gallery" href="big_2.jpg"><img src="small_2.jpg"></a>


<!-- 3. Have fun! -->

Ghi chú: Để ảnh có caption chúng ta thêm đoạn mã sau:

<a href="image.jpg" data-fancybox="images" data-caption="My caption">
	<img src="thumbnail.jpg" alt="" />
</a>

Post a project

To

Post a job