Nguyễn Minh Hoàng

2 months ago

Target class [VisitMiddleware] does not exist.

Khi gặp lỗi trên chúng ta tiến hành vào mục:

App\Http\Kernel.php kiểm tra xem đã khai báo Middleware hay chưa.

 

Post a project

To

Post a job