Xử lý lỗi Laravel exception: Symfony\Component\...

Xử lý lỗi Laravel exception: Symfony\Component\...

Software, Application

Xử lý lỗi Laravel exception: Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException

Lỗi này thường là do nó không tìm thấy địa chỉ để thực thi. 

Các xử lý: Vào routes/web.php check lại thông tin route thực thi xem đúng chưa.