Xử lý lỗi Method App\User::__toString() must not throw an exception

Xử lý lỗi Method App\User::__toString() must not throw an exception

Software, Application

Khi bạn gặp phải dòng lỗi như hình bên dưới.

Bạn hãy vào hosting và thao tác như sau: