Xử lý lỗi ''mysqldump'' is not recognized as an internal or external command trên xampp.

Xử lý lỗi ''mysqldump'' is not recognized as an internal or external command trên xampp.

Software, Application

Xử lý lỗi ''mysqldump'' is not recognized as an internal or external command trên xampp.

Variable name: Path

Variable path: C:\xampp\mysql\bin (Đường dẫn đến xampp)

==> Khởi động lại máy tính và hưởng thu thành quả.