Xử lý lỗi Underfined offset: 1 khi sử dụng thư viện của Maatwebsite để import dữ liệu sang mysql.

Xử lý lỗi Underfined offset: 1 khi sử dụng thư viện của Maatwebsite để import dữ liệu sang mysql.

Software, Application

Xử lý lỗi "Underfined offset: 1" khi sử dụng thư viện của Maatwebsite để import dữ liệu sang mysql.

Thứ 1: Bạn kiểm tra lại trong đoạn code của mình có dư dấu "," hay không.

Thứ 2: Bạn kiểm tra lại sheet excel của mình nhập lên có nhiều hơn 1 sheet hay không.